Tel: 0243. 629. 1207

Sơ đồ mặt bằng

Sơ dồ mặt bằng VNRS 2020

TẦNG 1

 

TẦNG 2

 

TẦNG 3