Tel: 0243. 629. 1207

Đăng ký đăng bài tại Tạp chí Y học lâm sàng

ĐĂNG KÝ GỬI BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ Y HỌC LÂM SÀNG CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN HỘI HÔ HẤP VIỆT NAM NĂM 2020